01.06.2018; Gemeente Apeldoorn: voor gemeente Apeldoorn (onder andere) voeren we voor het 2e jaar op rij de bestrijding uit van Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) De stengels van deze zeer sterk woekerende plant worden met een geprepareerde "injectiespuit" geinjecteerd met een oplossing van water en Glyfosaat. Dit mengel trekt naar de wortels en zorgt er voor dat de plant afsterft.

 

01.04.2018; Landgoed Deelerwoud: op landgoed Deelerwoud in Hoenderloo voeren we momenteel een voorjaars-/zomerdunning uit. Na een uitvoerige Flora- en Faunacheck worden de werkzaamheden met grote zorgvuldigheid uitgevoerd om overlast tot een minimum te beperken.

IMG 20180623 WA0002

 

IMG 20180623 WA0004

01.03.2018; Snoeiwerk en processierupsenbestrijding: voor zowel gemeente Voorst als gemeente Brummen voeren we momenteel snoeiwerkzaamheden uit m.b.v. een hoogwerker. Tevens bestrijden we de ergste overlast van Eikenprocessierupsen middels het afzuigen en afvoeren van zowel de rupsen als de nesten. 

12.02.2018; Landgoed Deelerwoud: in opdracht van Landgoed Deelerwoud hebben we naaldhout gekapt langs de Woeste Hoefweg (van Hoenderloo naar de Woeste Hoeve) om op deze wijze een (bos)brandvertragende strook te realisereren. Het verkeer werd middels bebording begeleid.

 

10.12.2017; Waterschap Vallei & Veluwe: Langs het kanaal van Dieren naar Hattem hebben we snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Deze snoei was puur gericht op de veiligheid van de weggebruiker (fietspaden, korte ontsluitingswegen en wandelpaden). Het ging hierbij voornamelijk om dood hout, maar er moesten her en der ook takken verwijderd of ingenomen worden, die als gevolg van een gebrek (scheur, aantasting door zwammen, slechte aanhechting) een direct risico voor de omgeving vormden. Dode takken langer dan 1 meter en/of dikker dan 4 cm doorsnede moesten ook verwijderd worden.

 

10.12.2017; Bosgroep Midden Nederland: In opdracht van Bosgroep Midden Nederland hebben we eiken gekapt langs de Rijksstraatweg in Voorst t.b.v. realisatie van de nieuwe rondweg.

07.07.2017; Rijksvastgoedbedrijf (vm. Defensie): Op diverse locaties w.o. Beekhuizerzand, Ermelose Heide, Garderense Veld, Sparrendaal, Stroese Zand en Olst-Welsum hebben we prunusbestrijdingswerkzaamheden uitgevoerd. Ook werd heide opgeschoond.

 

01.05.2017; Landgoed Deelerwoud te Hoenderloo: Op landgoed Deelerwoud hebben we een (zomer)dunning uitgevoerd.                               

01.05.2017; Landgoed De Pol te Voorst: Op landgoed De Pol hebben we snoeiwerkzaamheden verricht. Verschillende lanen werden gesnoeid door onze vakkundige boomverzorgers m.b.v onze nieuwe hoogwerker (Skyjack SJ66T).   Het diverse verkeer werd d.m.v. een actiewagen en grondman begeleid

Skyjack site

 

01.02.2017; Landgoed Welna te Epe

In opdracht van Landgoed Welna en onder directievoering van Bosgroep Midden Nederland hebben we  herstelwerkzaamheden in het kader van PAS-maatregelen uitgevoerd. De PAS-regeling toegelicht zoals te vinden op de site van het ministerie van Economische Zaken:

“De PAS in het kort"

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig.

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.”

 

De bedoeling was, dat 75,50 ha. heideterrein werd opgeschoond van opslag (met name grove den) We hebben hiervoor onze nieuwe forestcutter ingezet om de opslag af te zetten en op rillen te leggen. Dit vrijkomende hout is uitgereden en versnipperd afgevoerd voor aanwending als biomassa.    

 Forest Cutter II site          Forest Cutter site                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

15.08.2016; De Wheem in het fraaie Reestdal (Oud Avereest)

In opdracht van Landschap Overijssel hebben we een vuurplaats gebouwd. M.b.v. een vuurschaal en driepoot of bijpassend vuurrooster kan fijn gekokkereld worden in de vrije natuur. De eikenhouten bankjes rondom de vuurplaats geven een ieder de gelegenheid actief mee te doen.

Vuurplek site

Vuurplaats site

 

15.07.2016; Nationaal Park De Hoge Veluwe:

Onder directievoering van Bosgroep Midden Nederland hebben we ons beziggehouden met het uitvoeren van beheerswerkzaamheden 2016 op Park de Hoge Veluwe. Bossen werden gekapt en er werden plag-, pluk- en afschraapwerkzaamheden uitgevoerd. Al het vrijkomende materiaal werd hergebruikt.

Hoge Veluwe plaggen

 

10.06.2016; Landgoed Beverweerd;

Op landgoed Beverweerd te Werkhoven hebben we ca. 450 m3 hout op stam gekocht. Een gedeelte hiervan betreft eiken-zaaghout (deels voor eigen gebruik) en het overige is grotendeels geschikt als OSB hout.

01.05.2016; Stichting Twickel;

Voor Stichting Twickel hebben we kapwerk uitgevoerd in Delden t.b.v. aanpassing N346. De bomen werden gekapt en afgevoerd en de stobben werden weggefreesd. Op Hof te Dieren voeren we dunningswerkzaamheden uit in diverse bosopstanden.

hout stapel site

Landschap Overijssel;

Regelmatig leveren wij eikenhouten zitbanken aan o.a. Landschap Overijssel. In het Vechtdal en op de Lemelerberg zijn deze banken veelal te vinden.

eik bank ovl site

01.03.2016; RVB (Defensie);

We voeren op Deelen en Arnhemse Heide prunusbestrijdingswerkzaamheden uit in het aankomende jaar (tot medio  2017)

12.10.2015; Project Vuntus Loosdrecht; 

Als onderaannemer bij Arcadis Nederland voerden we  werkzaamheden uit bij Natuurmonumenten Loosdrechtse Plassen. Wij verzorgden hier kapwerkzaamheden onder zeer natte omstandigheden. We kapten het bos en freesden de stobben, zodat nadien nog maaiveldverlaging konden plaatsvinden. Het werk werd uitgevoerd met onze rupskranen op rijplaten, waarbij we het ternauwernood droog konden houden.

Loosdrecht

 

 

15.06.2015; Landgoed Zelle; 

Op Landgoed Zelle hebben we een veiligheidssnoei uitgevoerd aan de laanbomen langs de Zelledijk en Ruurlose Weg.

Hoogwerker zomer site

01.02.2015; Landgoed Middachten;

Op Landgoed Middachten in De Steeg hebben we in het kader van Landschappelijke Elementenonderhoud onder andere meidoornhagen afgezet. Om insporing tot een minimum te beperken werd deze bewerking uitgevoerd m.b.v. een rupskraan met knipper.

Knippenmeidoornhaag01

 

28.01.2015; Gemeente Voorst;

Voor Gemeente Voorst hebben we populieren geveld in Nijbroek. Het stamhout werd verkocht als zaaghout voor div. toepassingen en het tak- en tophout werd versnipperd afgevoerd voor verwending als bio-brandstof (voor bv. de opwekking van groene stroom)

Voorst_Nijbroek

Voorst__Nijbroek

  

05.12.2014; Gemeente Brummen;
Voor gemeente Brummen zijn we momenteel bermen aan het maaien en sloten aan het opschonen. Hierbij wordt het vrijkomende materiaal afgevoerd.

Bij winterse weg-omstandigheden assisteren we de gemeentedienst van Brummen met het uitvoeren van gladheidsbestrijding.

05.12.2014; Waterschap Vallei & Veluwe;
Bij de Loenense Waterval hebben we een extra beukenrij aangeplant, zodat een beukenlaan ontstaat richting Waterval. Langs het kanaal in Spankeren hebben we een rij oude beuken geveld en ook hier hebben we een nieuwe bomenrij (inl. Eiken) aangeplant.

02.06.2014; Landgoed Zelle; 
Op Landgoed Zelle hebben we 3 nieuwe eikenhouten slagbomen gemaakt en geplaatst voor o.a. deze zichtlaan.

Zelle_slagboom_site

16.05.2014; Landgoed Larenberg:
In opdracht van Bosgroep Midden Nederland hebben we op Lg. Larenberg naast het uitvoeren van bos- en rasterwerkzaamheden diverse speeltoestellen geleverd, gebouwd en geplaatst.

Larenberg_speel

Larenberg_speel_1

Larenberg_speel_2

 

07.05.2014; Park De Hoge Veluwe:
Nadat we de plagwerkzaamheden van afgelopen winter hebben afgerond, hebben we een nieuw knuppelpad aangelegd.

Knuppelpad_Hoge_Veluwe_site

 

AOC Twello
Bij AOC twello hebben we eiken rasters geplaatst, zowel beschilderd als onbehandeld.

AOC_hekwerk_beschild

AOC_hekwerk

 

Beverwijk
In Beverwijk vormden we een totaal verwilderd volkstuincomplex om naar weiland met behulp van onze mericrusher

Beverw._meri


Santhorst

Op landgoed Santhorst in Wassenaar hebben we hakhout afgezet.

Santhorst

 

Beekzicht
Op landgoed Beekzicht hebben we bij een parkeerplaats zware eiken verwijderd m.b.v. een telekraan

Beekzicht_Telekr


Gemeente Hilversum
Voor gemeente hilversum (Landgoed Diependaal) zijn door EBOLA BV. wandelpaden aangelegd en hersteld.

Hilvers._diependaal

  

Dunningen zijn uitgevoerd in Lochem (landgoed Prakke) en in Dalfsen (landgoed De Bokkenberg). Bij de Bokkenberg werd ook de aanwezige prunus bestreden en een oud hakhoutbos afgezet en versnipperd.De chips is aangewend voor de opwekking van schone energie (stroom)

afgezet_hakhout.site

Versnipperen_site_1

 

Voor Stichting Gooisch Natuur Reservaat (omgeving Bussum/Blaricum) hebben we diverse werkzaamheden uitgevoerd. Er werden beplantingen verwijderd en er werd kleinschalig plagwerk uitgevoerd.

plaggen_site

 

Voor Waterschap Vallei & Veluwe voerden we afgelopen winter 2 klussen uit, te weten 
vellings- / dunningswerk en aanleg van een laan bij de Loenense waterval.

WatVijverb.laan_site

houtstapel

 

Voor Stichting Twickel hebben we 3 populieren geveld in Aerdt.
Deze werden m.b.v. een telescoopkraan op vrachtauto's geladen (3 bomen; ca. 45 m3 hout!!!)

Aerdt_boom_3_site

Meer dan 20 ton hout

Aerdt_boom_site

Met vereende kracht

 

Aerdt_boomtransport

Aerdt_boom_1_site

I.v.m. de smalle weg kon de kraan de boom amper tillen

Aerdt_boom_2_site 

 

In opdracht van Stichting Natuurmonumenten Oost Veluwe hebben we meegewerkt 
aan een proef met het bestrijden van Japanse Duizendknoop. Deze plant is zeer moeilijk
te bestrijden; vandaar de nieuwe methode om de dikke holle stengels letterlijk te injecteren
met een Glyfosaatoplossing.

Zo ziet welig tierende Japanse Duizendknoop er uit voor behandeling.

Jap._duizendknoop_voor_beh

 

Hier wordt met een injectiespuit oplossing in de holle stengel gespoten

Jap._duizendknoop_injecteren

 

Dit is het resultaat enige tijd na de behandeling

Jap._duizendknoop_na_beh

 

In opdracht van Landschap Overijssel hebben we een educatieve route aangelegd in de omgeving van "De Wheem" in Oud Avereest. Het project gaat over een Das (Bas) die op bezoek gaat bij z'n vriendjes in het bos. Dit zijn o.a. een muis, specht, egel en nog veel meer. De dieren zijn gezaagd uit eikenhout uit de regio; de nestkasten zijn gemaakt van douglashout (ook afkomstig uit de regio)

 

Bas

Wheem_das

 

Poort naar egeltunnel

Wheem_poort

 

De egel tijdens vervaardiging

Wheem_egel

 

Een insectenmuur en een bijenkast hebben we geplaatst

Wheem_muur

 

Binnenzijde metselbijenkast (na 1 dag opgehangen) 

Wheem_metselbijenkast_binnenkant

 

Egeltunnel met egelnest                                                                   

Wheel_egelnest

 

Dassenkopje voor route 

Wheem_dassenkop

 

Een eiken bruggetje

Wheem_brug

 

Bij de vijver een kikker

Wheem_kikker

 

Een libelle

Wheem_libelle

 

En natuurlijk stapstenen om door de vijver te kunnen

Wheem_kikker_stapschijf

 

Specht in actie

Wheem_specht 

 

Spechtenhuis

wheem_spechtenkast_1

 

Dassenkopje

Wheem_dassenkopjes

 

Koolmees

Wheem_koolmees

 

Nestkast (in ware verhouding)

Wheem_nestkast

 

een picknickbank in het spechtenbos

Wheem_bank

 

Bosmuis 

Wheem_bosmuis

 

Stamtrapje

Wheem_stamtrap

 

Pick-nickset bij slingertouw

Wheem_pick-nick

 

Ook voor Landschap Overijssel hebben we een natuurspeeltuin aangelegd bij het restaurant op de Lemelerberg te Lemelerveld. De bouwsels zijn, voor zover geleverd, gemaakt van hout afkomstig uit de regio. (behalve de hangmatten;deze komen van een andere leverancier)

Het motto luidt; welkom in het hol van de leeuw; we doen een uitgebreide rondgang.

Lveld_in_hol_leeuw

Lveld_in_hol_leeuw_1

Lveld_tipi

Lveld_sloot

Lveld_leeuwin

Lveld_pick-nick_hangmatten_1

Lveld_Klimgedeelte

Lveld_Boomhut_boomtouwen

Lveld_Boomhut

Lveld_pick-nick_buizen

Lveld_klautergedeelte

Lveld_pick-nick_overzicht

Lveld_zitboom_1

Lveld_Zitstammen


Voor Staatsbosbeheer hebben we een schaapskooi bij Garderen gerenoveerd; d.w.z. isolatie aangebracht en de wanden opnieuw gestut, waarna rondom plaggen zijn aangebracht. Daarna is een houten omheining geplaatst om de plagwanden te beschermen.

Schaapskooi_SBB

Schaapskooi_SBB_1

Schaapskooi_SBB_2