Onderhandenwerk

Prov. Gelderland; we voeren op dit moment plantwerk uit in Klarenbeek en Beemte Broekland. Hier planten we het klimaatbos aan bestaande uit vele houtsoorten zoals Fladder-iep, Es, Zoete Kers, Zwarte Els, Wilgen, Berken en Eiken.

Maart/April 2021: Op verschillende plaatsen hebben we plantwerkzaamheden uitgevoerd, ondermeer op Landgoed Gelderse Waard, Hof te Dieren of zoals op onderstaande foto’s in opdracht van Groenbedrijf Deventer het inplanten van een geluidswal langs de A1 en het machinaal planten (met 3-rijer) van landbouwpercelen.

01.07.2020: Gemeente Brummen: Hier bestreden we de Eikenprocessie-rupsen door rupsen en nesten te verwijderen om overlast tot een minimum te beperken.

Landgoed Welna: Hier hebben we rasterwerk verricht en zijn we bezig met het snoeien van laanbomen m.b.v. hoogwerker

19.07.2020: Bestrijden Aziatische Duizendknopen en Reuzenberenklauw: Het seizoen voor het bestrijden van invasieve exoten staat weer voor de deur. Provincie Gelderland heeft hiervoor een subsidie-pot ter beschikking gesteld om toch meer grip te krijgen op de bestrijding van deze exoten.

2019: Eiken-processierupsen:  We zijn al weer volop in de weer met het verwijderen van Eiken-processierupsen(nesten) middels het wegzuigen en afvoeren. Met diverse combinaties van hoogwerkers, bemanning en apparatuur zijn we aan de slag. De overlast is beduidend meer dan voorgaande jaren.

Leisurelands Heerderstrand:  In 2018 hebben wij bij de aanleg van een nieuwe parkeerplaats bij recreatieplas Heerderstrand de aanplant van laanbomen verzorgd. Dat ziet er gelijk al indrukwekkend uit zo’n grote parkeerplaats met bomen.

Gemeente Apeldoorn: voor gemeente Apeldoorn (onder andere) voeren we voor het 3e jaar op rij de bestrijding uit van Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) De stengels van deze zeer sterk woekerende plant worden met een geprepareerde “injectiespuit” geïnjecteerd met een oplossing van water en Glyfosaat. Dit mengel trekt naar de wortels en zorgt er voor dat de plant afsterft.

Landgoed Deelerwoud: in 2018 hebben we op landgoed Deelerwoud in Hoenderloo een voorjaars-/zomerdunning uitgevoerd. Na een uitvoerige Flora- en Faunacheck werden de werkzaamheden met grote zorgvuldigheid uitgevoerd om overlast tot een minimum te beperken.

Snoeiwerk en processierupsenbestrijding: voor verschillende gemeente w.o. gemeente Brummen voeren we momenteel snoeiwerkzaamheden uit m.b.v. een hoogwerker. Tevens bestrijden we de ergste overlast van Eikenprocessierupsen middels het afzuigen en afvoeren van zowel de rupsen als de nesten. 

12.02.2018; Landgoed Deelerwoud: in opdracht van Landgoed Deelerwoud hebben we naaldhout gekapt langs de Woeste Hoefweg (van Hoenderloo naar de Woeste Hoeve) om op deze wijze een (bos)brandvertragende strook te realisereren. Het verkeer werd middels bebording begeleid.

10.12.2017; Waterschap Vallei & Veluwe: Langs het kanaal van Dieren naar Hattem hebben we snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Deze snoei was puur gericht op de veiligheid van de weggebruiker (fietspaden, korte ontsluitingswegen en wandelpaden). Het ging hierbij voornamelijk om dood hout, maar er moesten her en der ook takken verwijderd of ingenomen worden, die als gevolg van een gebrek (scheur, aantasting door zwammen, slechte aanhechting) een direct risico voor de omgeving vormden. Dode takken langer dan 1 meter en/of dikker dan 4 cm doorsnede moesten ook verwijderd worden.

10.12.2017; Bosgroep Midden Nederland: In opdracht van Bosgroep Midden Nederland hebben we eiken gekapt langs de Rijksstraatweg in Voorst t.b.v. realisatie van de nieuwe rondweg.

07.07.2017; Rijksvastgoedbedrijf (vm. Defensie): Op diverse locaties w.o. Beekhuizerzand, Ermelose Heide, Garderense Veld, Sparrendaal, Stroese Zand en Olst-Welsum hebben we prunusbestrijdingswerkzaamheden uitgevoerd. Ook werd heide opgeschoond.

01.05.2017; Landgoed Deelerwoud te Hoenderloo: Op landgoed Deelerwoud hebben we een (zomer)dunning uitgevoerd.                               

01.05.2017; Landgoed De Pol te Voorst: Op landgoed De Pol hebben we snoeiwerkzaamheden verricht. Verschillende lanen werden gesnoeid door onze vakkundige boomverzorgers m.b.v onze nieuwe hoogwerker (Skyjack SJ66T).  Het diverse verkeer werd d.m.v. een actiewagen en grondman begeleid.

01.02.2017; Landgoed Welna te Epe

In opdracht van Landgoed Welna en onder directievoering van Bosgroep Midden Nederland hebben we  herstelwerkzaamheden in het kader van PAS-maatregelen uitgevoerd. De PAS-regeling toegelicht zoals te vinden op de site van het ministerie van Economische Zaken:

“De PAS in het kort”

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig.

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.”

De bedoeling was, dat 75,50 ha. heideterrein werd opgeschoond van opslag (met name grove den) We hebben hiervoor onze nieuwe forestcutter ingezet om de opslag af te zetten en op rillen te leggen. Dit vrijkomende hout is uitgereden en versnipperd afgevoerd voor aanwending als biomassa.    

15.08.2016; De Wheem in het fraaie Reestdal (Oud Avereest)
In opdracht van Landschap Overijssel hebben we een vuurplaats gebouwd. M.b.v. een vuurschaal en driepoot of bijpassend vuurrooster kan fijn gekokkereld worden in de vrije natuur. De eikenhouten bankjes rondom de vuurplaats geven een ieder de gelegenheid actief mee te doen.

15.07.2016; Nationaal Park De Hoge Veluwe:
Onder directievoering van Bosgroep Midden Nederland hebben we ons beziggehouden met het uitvoeren van beheerswerkzaamheden 2016 op Park de Hoge Veluwe. Bossen werden gekapt en er werden plag-, pluk- en afschraapwerkzaamheden uitgevoerd. Al het vrijkomende materiaal werd hergebruikt.

10.06.2016; Landgoed Beverweerd;
Op landgoed Beverweerd te Werkhoven hebben we ca. 450 m3 hout op stam gekocht. Een gedeelte hiervan betreft eiken-zaaghout (deels voor eigen gebruik) en het overige is grotendeels geschikt als OSB hout.

01.05.2016; Stichting Twickel;
Voor Stichting Twickel hebben we kapwerk uitgevoerd in Delden t.b.v. aanpassing N346. De bomen werden gekapt en afgevoerd en de stobben werden weggefreesd. Op Hof te Dieren voeren we dunningswerkzaamheden uit in diverse bosopstanden.

Landschap Overijssel;
Regelmatig leveren wij eikenhouten zitbanken aan o.a. Landschap Overijssel. In het Vechtdal en op de Lemelerberg zijn deze banken veelal te vinden.

01.03.2016; RVB (Defensie);
We voeren op Deelen en Arnhemse Heide prunusbestrijdingswerkzaamheden uit in het aankomende jaar (tot medio  2017)

12.10.2015; Project Vuntus Loosdrecht; 
Als onderaannemer bij Arcadis Nederland voerden we  werkzaamheden uit bij Natuurmonumenten Loosdrechtse Plassen. Wij verzorgden hier kapwerkzaamheden onder zeer natte omstandigheden. We kapten het bos en freesden de stobben, zodat nadien nog maaiveldverlaging konden plaatsvinden. Het werk werd uitgevoerd met onze rupskranen op rijplaten, waarbij we het ternauwernood droog konden houden.

15.06.2015; Landgoed Zelle; 
Op Landgoed Zelle hebben we een veiligheidssnoei uitgevoerd aan de laanbomen langs de Zelledijk en Ruurlose Weg.

01.02.2015; Landgoed Middachten;
Op Landgoed Middachten in De Steeg hebben we in het kader van Landschappelijke Elementenonderhoud onder andere meidoornhagen afgezet. Om insporing tot een minimum te beperken werd deze bewerking uitgevoerd m.b.v. een rupskraan met knipper.

28.01.2015; Gemeente Voorst;
Voor Gemeente Voorst hebben we populieren geveld in Nijbroek. Het stamhout werd verkocht als zaaghout voor div. toepassingen en het tak- en tophout werd versnipperd afgevoerd voor verwending als bio-brandstof (voor bv. de opwekking van groene stroom)

05.12.2014; Gemeente Brummen;
Voor gemeente Brummen zijn we momenteel bermen aan het maaien en sloten aan het opschonen. Hierbij wordt het vrijkomende materiaal afgevoerd.

Bij winterse weg-omstandigheden assisteren we de gemeentedienst van Brummen met het uitvoeren van gladheidsbestrijding.

05.12.2014; Waterschap Vallei & Veluwe;
Bij de Loenense Waterval hebben we een extra beukenrij aangeplant, zodat een beukenlaan ontstaat richting Waterval. Langs het kanaal in Spankeren hebben we een rij oude beuken geveld en ook hier hebben we een nieuwe bomenrij (inl. Eiken) aangeplant.

02.06.2014; Landgoed Zelle; 
Op Landgoed Zelle hebben we 3 nieuwe eikenhouten slagbomen gemaakt en geplaatst voor o.a. deze zichtlaan.

16.05.2014; Landgoed Larenberg:
In opdracht van Bosgroep Midden Nederland hebben we op Lg. Larenberg naast het uitvoeren van bos- en rasterwerkzaamheden diverse speeltoestellen geleverd, gebouwd en geplaatst.

07.05.2014; Park De Hoge Veluwe:
Nadat we de plagwerkzaamheden van afgelopen winter hebben afgerond, hebben we een nieuw knuppelpad aangelegd.

AOC Twello
Bij AOC twello hebben we eiken rasters geplaatst, zowel beschilderd als onbehandeld.

Beverwijk
In Beverwijk vormden we een totaal verwilderd volkstuincomplex om naar weiland met behulp van onze mericrusher

Santhorst
Op landgoed Santhorst in Wassenaar hebben we hakhout afgezet.

Beekzicht
Op landgoed Beekzicht hebben we bij een parkeerplaats zware eiken verwijderd m.b.v. een telekraan

Gemeente Hilversum
Voor gemeente hilversum (Landgoed Diependaal) zijn door EBOLA BV. wandelpaden aangelegd en hersteld.

Dunningen zijn uitgevoerd in Lochem (landgoed Prakke) en in Dalfsen (landgoed De Bokkenberg). Bij de Bokkenberg werd ook de aanwezige prunus bestreden en een oud hakhoutbos afgezet en versnipperd.De chips is aangewend voor de opwekking van schone energie (stroom)

Voor Stichting Gooisch Natuur Reservaat (omgeving Bussum/Blaricum) hebben we diverse werkzaamheden uitgevoerd. Er werden beplantingen verwijderd en er werd kleinschalig plagwerk uitgevoerd.

Voor Waterschap Vallei & Veluwe voerden we afgelopen winter 2 klussen uit, te weten vellings- / dunningswerk en aanleg van een laan bij de Loenense waterval.

Voor Stichting Twickel hebben we 3 populieren geveld in Aerdt.
Deze werden m.b.v. een telescoopkraan op vrachtauto’s geladen (3 bomen; ca. 45 m3 hout!!!)

Meer dan 20 ton hout
Met vereende kracht
I.v.m. de smalle weg kon de kraan de boom amper tillen

In opdracht van Stichting Natuurmonumenten Oost Veluwe hebben we meegewerkt aan een proef met het bestrijden van Japanse Duizendknoop. Deze plant is zeer moeilijk te bestrijden; vandaar de nieuwe methode om de dikke holle stengels letterlijk te injecteren met een Glyfosaatoplossing.

Zo ziet welig tierende Japanse Duizendknoop er uit voor behandeling.
Hier wordt met een injectiespuit oplossing in de holle stengel gespoten
Dit is het resultaat enige tijd na de behandeling

In opdracht van Landschap Overijssel hebben we een educatieve route aangelegd in de omgeving van “De Wheem” in Oud Avereest. Het project gaat over een Das (Bas) die op bezoek gaat bij z’n vriendjes in het bos. Dit zijn o.a. een muis, specht, egel en nog veel meer. De dieren zijn gezaagd uit eikenhout uit de regio; de nestkasten zijn gemaakt van douglashout (ook afkomstig uit de regio)

Ook voor Landschap Overijssel hebben we een natuurspeeltuin aangelegd bij het restaurant op de Lemelerberg te Lemelerveld. De bouwsels zijn, voor zover geleverd, gemaakt van hout afkomstig uit de regio. (behalve de hangmatten;deze komen van een andere leverancier)

Het motto luidt; welkom in het hol van de leeuw; we doen een uitgebreide rondgang.

Voor Staatsbosbeheer hebben we een schaapskooi bij Garderen gerenoveerd; d.w.z. isolatie aangebracht en de wanden opnieuw gestut, waarna rondom plaggen zijn aangebracht. Daarna is een houten omheining geplaatst om de plagwanden te beschermen.